Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 1: Voorafgaande bepalingen.
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de door ons afgesloten overeenkomsten tenzij daarvan in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken. In geval van tegenstrijdigheid met de aankoopsvoorwaarden van de klant hebben onze algemene en bijzondere voorwaarden de bovenhand, tenzij wij de aankoopsvoorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard.
De algemen voorwaarden gelden niet voor offertes en prijslijsten, tenzij op de offerte of prijslijst uitdrukkelijk vermeld.

Art. 2: Bestellingen.
Een bestelling wordt slechts als aanvaard en bind gezien, wanneer de aanvaarding schriftelijk is gedaan door ons.
Een herroeping van bestelling, of annulering van een schriftelijk aanvaarde bestelling door de klant, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting mee tot betaling dor de klant, van een forfaitaire schadevergoeding van 25% van de verkoopwaarde van de bestelling.

Art. 3: Leveringen.
3a. Levering geschiedt voor klanten met klantnummer op rekening en op verantwoordelijkheid van de klant. Ook bij kosteloze levering. Transportverzekring wordt op wens van deur tot deur aangeboden.

3b. Levering aan nieuwe klanten of klanten zonder klantnummer geschiedt uitsluitend op vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3c. Iedere opgegeven leveringstermijn is benaderd en slechts indicatief. Een overschrijding van de medegedeelde leveringstermijn zal nooit een aanleiding kunnen zijn voor vernietiging van de order of het recht geven op enige schadevergoeding.

3d. Deelleveringen of gespreide leveringen zijn toegestaan. Gedeeltelijke levering mag geen aanleiding zijn tot weigeren van betaling van de reeds geleverde goederen.

3e. Klachten met betrekking tot leveringen dienen ons binnen zeven kalenderdagen na datum van levering schriftelijk te worden gemeld. Klachten na deze tijd geformuleerd zijn niet ontvankelijk.

Art. 4: Betaling.
4a. Alle facturen voor geleverde goederen en/of diensten zijn contant betaalbaar bij levering zonder aftrek van betalingskosten. In geval van laattijdige betaling is door de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd à 25 % van het netto factuurbedrag, met een minimum van € 25,00. Het onbetaald gebleven factuurbedrag wordt verhoogd met een interest rente van 12% per gehele of gedeeltelijke maand vertraging, berekend vanaf de factuurdatum tot de datum van effectieve betaling zonder dat daartoe een ingebrekestelling noodzakelijk is.

4b. Het niet uitdrukkelijk vorderen van de voormelde vergoedingen en interesten houdt geen verzaking in van onzer zijde.

4c. In geval van wanbetaling behouden wij het recht alle verdere leveringen op te schorten of te annuleren

4d. Klachten met betrekking tot facturatie dienen ons binnen acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden gemeld. Klachten na deze tijd geformuleerd zijn niet ontvankelijk.

Art. 5: Prijsstelling.
5a. Bij facturatie gelden de op de leverdatum geldige prijzen, welke op grond van zorgvuldige calculatie bepaald zijn.
Wij verplichten ons niet prijswijzigingen in het kader van economische ontwikkelingen of welke aard dan ook voor levering schriftelijk te melden. Actuele prijzen zijn ten alle tijden opvraagbaar.

5b. Verzendkosten zijn gebaseerd op schattingen van gewicht en geschieden tegen kostprijs (verpakking, handeling en verzending). Wij behouden ons het recht voor eventuele extra gemaakte verzendkosten welke bij schatting niet zijn voorzien door te berekenen aan de klant.

Art. 6: Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen, materialen blijven eigendom van de verkoper zolang de rekeningen en/of de vergoedingen hiervoor niet volledig door de klant betaald zijn. De koper erkent dit eigendomsvoorbehoud en zal zich derhalve in geen geval van deze goederen en/of materialen ontdoen noch ze met enig zakelijk voorrecht bezwaren.

Art. 7: Wijzigingen
Wij behouden het recht voor ten alle tijden de algemene voorwaarden te wijzigen. Op bestaande en aanvaarde bestellingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing op het moment van bestelling. Op latere bestellingen en gewijzigde bestellingen zullen de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing behoudens uitdrukkelijke afwijking. Alle productinformatie op de website is indicatief, we behouden ons het recht voor producten zonder voorafgaande communicatie te wijzigen.

Art. 8: Toepasbaarheid
Mochten specifieke artikelen of bepalingen niet toepasbaar zijn, zal de geldigheid van de overige artikelen en bepalingen van de algemene voorwaarden op grond van de gesloten overeenkomst niet worden aangetast.

Art. 9: Retouren
Artikelen mogen indien, onbeschadigd retour worden gestuurd. De verzendkosten zijn voor de afnemer. Producten die op maat worden gemaakt zoals, gesneden karton, muziekrollen op aanvraag kunnen niet worden geretourneerd.
Bij het retourneren van muziekrollen uit de lijst wordt 15% van de productprijs te alle tijden in rekening gebracht.
Downloadbare producten zoals midi-files en software kunnen na download niet worden geretourneerd.